Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Liturgia » Wybrane dokumenty liturgiczne po Soborze Watykańskim II

W swym przemówieniu na zakończenie II okresu Soboru Watykańskiego II Paweł VI oświadczył, że liturgia była pierwszym przedmiotem obrad Soboru, ponieważ w hierarchii wartości i godności zajmuje ona w Kościele pierwsze miejsce: „Bogu należy się pierwsze miejsce; a naszym pierwszym obowiązkiem jest zwracanie się do Boga w modlitwie. Liturgia święta jest pierwszym źródłem tego obcowania z Bogiem i przez nią samo życie Boże nam się udziela, ona jest pierwszą szkołą duszy i pierwszym darem, którego mamy udzielać Ludowi Bożemu…”

Jako duchowe córki św. Benedykta zgodnie z duchem jego Reguły mamy gorliwie pielęgnować życie liturgiczne; liturgia bowiem jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i źródłem, z którego wypływa cała jego moc (por. KL 10). Jest najwyższym przejawem życia duchowego, pełnią hołdu składanego Bogu Ojcu w łączności z Chrystusem (por. Dyrektorium 99). 

KONSTYTUCJE SOBORU WATYKAŃSKIEGO II
http://archidiecezja.lodz.pl/sobor.html

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
http://www.katechizm.opoka.org.pl/index-2.html

Pismo Apostolskie Ojca Świętego Pawła VI "SACRAM LITURGIAM"
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=294#id=88

"INTER OCUMENICI" Pierwsza Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej 1964 r.
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=89

"TRES ADHINC ANNOS" DRUGA INSTRUKACJA O NALEŻYTYM WYKONYWANIU KONSTYTUCJI O ŚW. LITURGII
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=89#id=90

"LITURGICA INSTAURATIONES" Trzecia Instrukcja o należytym wykonaniu Konstytucji o Świętej Liturgii
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=89#id=91

Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego O mszach dla grup specjalnych (AAS 6l/1969/806-811)
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=89#id=95

Instrukcja Kongregacji Sakramentów "IMMENSAE CARITATIS" na temat ułatwiania w niektórych wypadkach przyjmowania Komunii Sakramentalnej (L'Osservatore Romano, z 30. III. 1973, s. 1)
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=89#id=96

DYREKTORIUM O MSZACH ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=97

INSTRUKCJA „EUCHARISTICUM MISTERIUM”
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=295

INSTRUKCJA „MUSICAM SACRAM”
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=294

INSTRUKCJA „REDEMPTIONIS SACRAMENTUM”
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kkultu/redemptionis_sacramentum_25032004.html

Instrukcja o koncertach w kościołach
http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=341#id=420

Instrukcja wykonawcza Liturgiam authenticam z 2001 r.
http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=356#id=510

IV Instrukcja wykonawcza De Liturgia Romana et Inculturatione z 1994 r.
http://www.kuria.gliwice.pl/czytelnia/liturgia_sacra/index.php?numer=8&art=1V

Papież Paweł VI, Konstytucja apostolska „Paenitemini”
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/konstytucje/paenitemini_17021966.html

INSTRUKCJA "INAESTIMABILE DONUM"
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kkultu/inaestimabile_donum_03041980.html

LIST OKÓLNY O PRZYGOTOWANIU I OBCHODZENIU ŚWIAT PASCHALNYCH
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=97#id=99

ADHORTACJA APOSTOLSKA BENEDYKTA XVI „SACRAMENTUM CARITATIS”
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_pl.html

LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO BENEDYKTA XVI „SUMMORUM PONTIFICUM”
http://sanctus.pl/index.php?doc=160&podgrupa=226

OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO (2002)
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=201

Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego (2005)
http://liturgia.wiara.pl/doc/420393.Wskazania-Episkopatu-Polski-po-ogloszeniu-nowego-wydania

OGÓLNE WPROWADZENIE DO LITURGII GODZIN
http://brewiarz.pl/wstep/index.php3

Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych
http://liturgia.wiara.pl/doc/420389.Tabela-pierwszenstwa-dni-liturgicznych

Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza
http://liturgia.wiara.pl/doc/420392.Ogolne-normy-roku-liturgicznego-i-kalendarza